"പലതില്‍ ചിലത്"

"തില്‍ ചിലത്"

March 04, 2010

പലതില്‍ ചിലത്...(2)

പലതില്‍ ചിലത്...


വേലിയും, വിളവും.

പണ്ട്...
വേലി കാത്ത വിളവിനെ
വേലിതന്നെ കുറച്ചൊക്കെ
കട്ടു തിന്നുകാണും...
അതിനാലാവും
അന്നൊക്കെ... വേലിയ്ക്ക്
എന്ത് പച്ചപ്പായിരുന്നു...

ഇന്ന്...
ജീവനില്ലാത്ത
വേലി കാക്കുന്നതിനാലാവും
വിളവുതന്നെ
വിളവ് തിന്നുന്നത്.....


കുഞ്ഞുണ്ണിക്കവിത

കുഞ്ഞക്ഷരങ്ങളുടെ
കുഞ്ഞുവരികളില്‍
കുഞ്ഞുണ്ണിക്കവിത
കൊഞ്ഞണം കാട്ടി...


തുമ്മല്‍..

അകലെ...
അകത്തുള്ളാരോ
ഓര്‍ത്തതിന്റെ
റിംഗ് ടോൺ മുഴക്കം..


പ്രാര്‍ത്ഥന...

നിലവിളക്കിനും
നിലവിളിയ്ക്കുമിടയിലെ
ഇടവേള..

ചിരി... (ഭ്രാന്ത്)

പലരില്‍ ചിലര്‍ക്ക്
ചിരിയൊരുപോലെ...
പലര്‍ക്കും പലചിരി,
ചിലര്‍ക്ക് ചിലചിരി...


പൂവ്......

പല ദളങ്ങളില്‍
ഒരുമയുടെ
നിറവും,
മണവും,
മധുരവും...


മരണം..

ഒടുവിലെ ശരണം..

No comments:

Post a Comment