"പലതില്‍ ചിലത്"

"തില്‍ ചിലത്"

February 28, 2010

പലതില്‍ ചിലത്...

ശിക്ഷ.

കണ്ടു നടന്നതും,
കൊണ്ടു നടന്നതും
ഒന്നല്ലാത്തതിനാല്‍
നല്ല നടപ്പിനു
വിധി ചെയ്തത്...

കാമം.

കത്തിയെരിഞ്ഞ
കണ്ണില്ലാത്ത
വിശപ്പിനു
വിളമ്പിയ
കൈത്തളയുടെ
കിലുക്കം.

കടം.

കൊടുക്കാന്‍
ഒരിയ്ക്കലും
"പാടില്ലാത്തത്",
കൊടുത്താല്‍
തിരികെ കിട്ടാന്‍
ഒത്തിരി പാടുള്ളത്.

പെണ്ണ്.

മണ്ണുപോലെ
ഗുണമുള്ളത്,
മണ്ണാങ്കട്ട പോലെ
അലിഞ്ഞ് പോകുന്നത്..

കണക്ക്.

ചിലപ്പോള്‍
ഒരു കണക്കിനങ്ങ്
ഒത്തു വരുന്നത്...
മറ്റുചിലപ്പോള്‍
ഒരു കണക്കിനും
ഒത്ത് വരാത്തത്.

ഗുണ്ട.

വേലയില്ലാത്തവന്
മുളച്ച വാല്..,

നേതാവ്.

നേട്ടത്തില്‍ എന്നും
മുന്‍ന്നിരക്കാര്‍,
കോട്ടത്തില്‍ എന്നും
പിന്‍ നിരക്കാര്‍.

സിനിമ.

സത്യത്തിന്റെ
നരച്ച
പരുക്കന്‍ താടി
പല നിറവും,
മണവുമുള്ള
ഷേവിംഗ് ക്രീമില്‍
പതപ്പിച്ച്
വടിച്ചൊരുക്കുന്ന
മുഖം.

No comments:

Post a Comment